Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

İSLAMDA TAKVA

 İSLAMDA TAKVA
Takva: Korkma, sakınma, Allah korkusuyla günahlardan kaçınmakta;Allahın emir ve yasaklarına uymakta titizlik göstermek. Allahın himeyesine girmek. Emrini tutup, azabından korunma anlamında kurani bir terimdir.
Takva sahibi olan kişilere Muttaki denir(Ragıbel isfahani Caribil kuran-530)
Kuran-ı kerimde takva 3 mertebede ifade edilmiştir.
1-Ebedi olarak cehennemde kalmamak için iman edip şirkten sak…ınmak. Ayeti kerimede şöyle buyrulur.
AYET:” O Zaman inkar edenler kalplerine taassubu ,cahiliyet taassubunu yerleştirmişlerdi. Allahta elçisine ve müminlere sukunet ve güvenini indirdi. Onları takva sözü üzerinde durdurdu.Zaten onlar buna pek layık kimselerdi. Allah herşeyi bilendir.(Fetih-26)
2-Büyük günahlardan kaçınmak , küçük günahları tekrar ,tekrar işlemekten kaçınmak. ve farzları eda etmek. Bu hususta Allah(cc) kuran-ı kerimde buyuruyorki.
AYET:”O(Peygamberlerin gönderildiği ülkeler) ülkelerin halkı inansalar ve takva üzerine hareket edip (Allahın azabından) korunsalardı. Elbette onların üzerine gökten ve yerden nice bereket(ve bolluk) kapılarını açardık. Fakat yalanladılar. Bizde kazanmakta oldukları kötülükler yüzünden onları yakalayıverdik.(Araf-91) Takvanın mertebelerinden üçüncüsüde şudur.
3- Bütün benliği ile Allaha dönmek. ve insanı allahtan alıkoyan herşeyden uzak durmak. İşte hakiki takva budur. Allah)cc) Kuran-ı kerimde inanan müminlerden bu takvaya sahip olmaları istenmektedir.
AYET:” Ey iman edenler . Allahtan ona yaraşır şekilde korkun. Ve ancak müslümanlar olarak can verin. (Ali imran-102) Bu ayetin tefsiri olan başka bir ayeti ke…rime de şöyle buyrulur.
AYET:”O halde gücünüz yettiği kadar Allahtan korkun. Dinleyin itaat edin. Kendi iyiliğinize olarak itaat edin. Kendi iyiliğinize olarak harcayın. Kim nefsinin cimriliğinden kurtulursa işte onlar kurtuluşa erenlerdir.(tegabun-16)
Sayın okurlarım. Bu üç mertebeden birincisi iman edip şikten korunma, ikincisi insanın kendisi ile diğer insanlar arasındaki hususlarla ilgili olan takva, üçüncüsü ise insanın kendisi ile allah(cc) arasındaki direkt bağdır. Bunada ihsan denir.(Elmalılı h. yazır-hak dini-3. cilt-1807)
Nitekim peygamberimiz(sav) ihsan hakkındaki bir soruya şöyle cevap vermiştir.
HADİS:” İhsan Allahı görüyormuş gibi hareket etmendir.Sen onu görmüyosun ama o seni şüphesiz görüyor.diye cevap vermiştir.(BUhari iman-37-müslim-iman-57-Ebu davut- sünen- 16)
Peygamberimiz(sav9 takvanın 2. mertebesini şöyle açıklar.
HADİS:” Helal belli haramda bellidir. Fakat bu ikisi arasında şüpheli şeyler vardır. bu nedenle şüpheli şeylerden kaçınan dinini ve ırını temiz tutmuştur. Şüphelere düşen haramada düşmüş olur. Nasıl koruluğun etrafında koyun otlatan çobanın koyunlarının her an koruluğa girme ihtimali varsa . şüpheli şeylerden korunmayanın harama düşme ihtiyacı o kadar mümkündür. haberiniz olsunki her hükümdarın bir koruluğu vardır. Allahın koruluğuda haramlardır.(Buhari- iman- 39,müslim-müsakat-37,Ebu davut-büyü-3, Tirmizi- Büyü-1) Takva konusunda kuran-ı kerimde birçok ayeti kerime mevcuttur.işte ayetlerin bir kısmı
AYET:” Muhakkaki Allah yanında en değerli olanınız ondan en çok korkanınızdır.(Huccurat-13)
AYET:” Onların ne etleri ne kanları Allaha ulaşır. Fakat sadece sizin takvanız ulaşır.Sizi hidayete erdiğinden dolayı Allahı büyük tanıyasınız diye (Hac-37)
AYET:” Rabbinizin bağışına ve takva sahipleri için hazırlanmı…ş olup., genişliği yer lere ve yerler kadar olan cennete koşun.((Ali imran -133)
Sayın okurlarım müttakiler yani takva sahipleri için de birçok ayeti kerime mevcuttur. Kuran-ı kerimin hemen başındaki ayetler müttakiler içindir.
AYET:”O kitap (kuran) onda asla şüphe yoktur. O muttakiler(sakınanlar ve arınanlar) için bir yol göstericidir. Onlar gaybe inanırlar.Namaz kılarlar. Kendilerine verdiğimiz mallarından Allah yolunda harcarlar. Yine onlar Sana indirilene ve senden önce indirilenlere iman ederler. (hz. muhammede ve ondan önce indirilen kutsal kitaplara) ahiret gününede kesinkes inanırlar. İşte onlar rablerinden gelen bir hidayet üzeredirler. Ve kurtuluşa erenlerde ancak onlardır.(Bakara1-5) başka bir ayette
AYET:” Şüpheisz Allaha isyandan kaçınanlar(müttakiler) Rablerinin kendilerine verdiğini alarak cennetlerde ve pınar başlarında bulunacaklardır. Kuşkusuz onlar bundan önce dünyada güzel davrananlardı.(Zariyat-15-16 Takva konusunda birçok ayet mevcut isede bir ayet meali daha yazarak hadisi şeriflere geçmek istiyorum.
AYET:”Allah bu (ahiret) gününün şerrrinden onları(muttakiler) korumuştur.(İnsan-11) bu konuda ki hadisi şeriflerden bazıları şunlardır. peygamberimiz(sav) buyurduki.
HADİS:” Ey insanlar Rabbiniz birdir. Babanız birdir.Hepiniz ademdensiniz.Ve ademde topraktandır. Allahın yanında en üstün olanını…z. takvası en fazla olanınızdır. Arapların arap olmayanlara üstünlüğü ancak takva iledir. (Veda hutbesi-Hutebi arab-mısır-157)
HADİS:”Arabın arap olmayana hiçbir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvadadır.(ahmet b. hanbel-5 cilt-411)
HADİS:”Allaha karşı takva sahibi olmanızı tavsiye ederim.(Ebu davut-sünen-5)
HADİS:”İnsanın cennete girmesine en çok sebep olan şey onun Allaha karşı duyduğu takvasıdır.(Ahmet b. hanbel-2. cilt-392-442)
Sayın okurlarım. Takva yüce Allahın inana kulları için işaret buyurduğu bir toplanma ve yardımlaşma noktasıdır.Takva müminin kemale erme sebebidir. Takvası olmayan mümin kamil iman sahibi olamaz. Peytgamberimiz(sav) in şu hadisi şerifi ile son vermek istiyorum.
HADİS:” Ya Allah senden hidayet,takva,iffet,ve gönül zenginliği isterim.(müslim- Riyazüssalihin-84)